Vyrk Innovasjon AS ble etablert i slutten av september, og har som mål å kunne drive mer målrettet arbeid med innovative prosjekter, og skape stor verdi når det kommer til biobasert og sirkulær produksjon.

Den økte satsingen på det grønne skiftet og mulighetene for å være med å bidra til å finne løsninger på utfordringene næringslivet står overfor var grunnlaget for etableringen av Vyrk sin nye bedrift, Vyrk Innovasjon. Den innovasjonsrettede bedriften skal fokusere på å bli ledende på verdiskaping innen biobasert produksjon. Teamet som utgjør Vyrk Innovasjon består av Vyrk-gründer Steinar Lyseng, Trine Alice Rakstad og Carla Susana Assuad.

Tankesettet rundt at treproduktenes livsløp er lineært, at treet brukes og deretter kastes eller brukes som brensel, er noe Vyrk Innovasjon ønsker å endre. Treet bør ha et sirkulært livsløp, og dagens verdikjeder og ressurser utnyttes for dårlig. Flere innovasjonsprosjekter som bedriften jobber med nå baserer på det sirkulære livsløpet, større utnyttelse av ressurser og økt gjenbruk av treproduktene. Vyrk Innovasjon har også gode samarbeid med blant annet Innovasjon Norge, og ulike forskningsinstitusjoner som NTNU og SINTEF.

«Vyrk Innovasjon ser viktigheten av å legge til rette for et bærekraftig og biobasert næringsliv. Vi ønsker å videreutvikle treindustrien innen restressurser og utnyttelse av returstrømmer. Etableringen av egen bedrift vil gjøre det lettere for oss å drive målrettet arbeid mot sirkulære innovative prosjekter innen treindustrien» sier Vyrk-gründer Steinar Lyseng.

Gjennom fremtidige innovasjonsprosjekter vil teamet i Vyrk Innovasjon være med å skape en merverdi gjennom innovasjon, og samtidig bidra til å redusere den negative påvirkning man i dag ser på miljøet.

Vyrk Innovasjon organiseres under Vyrk Holding på lik linje med Vyrk AS og Vyrk Brumund AS.